datasheet

【STM32CubeMX】9,STM32之I2C,EEPROM

2019-08-14来源: eefocus关键字:STM32CubeMX  STM32  I2C  EEPROM

if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_0)==GPIO_PIN_SET)


         { HAL_Delay(500);

testarr[0]+=3;

if(HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1,0xa0,60,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&testarr[0],1,3000)==HAL_OK)

{

printf (" testarr[0]=%drn",testarr[0]);

printf ("write OK !!!rn");

HAL_Delay(5);

 

 

}

else 

printf ("write false !!!rn");

// HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1,EEPROM_I2C_ADDRESS,60,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&testarr[1],1,3000);//&hi2c1³öÎÊÌ⣬ÁíÍâÒ²²»ÊÇ0xa1

if( HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1,0xa1,60,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&testarr[1],1,3000)==HAL_OK)//Ìî0xa1,»òÕß0xa0¶¼¿ÉÒÔ

{

printf ("Read OK !!!rn");

printf (" testarr[1]=%drn",testarr[1]);

}

else 

printf ("Read false !!!rn");

}

HAL_Delay(500);

testarr[0]+=3;

if(HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1,0xa0,60,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&testarr[0],1,3000)==HAL_OK)

{

printf (" testarr[0]=%drn",testarr[0]);

printf ("write OK !!!rn");

HAL_Delay(5);}

else 

printf ("write false !!!rn");

// HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1,EEPROM_I2C_ADDRESS,60,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&testarr[1],1,3000);//&hi2c1³öÎÊÌ⣬ÁíÍâÒ²²»ÊÇ0xa1

if( HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1,0xa1,60,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&testarr[1],1,3000)==HAL_OK)//Ìî0xa1,»òÕß0xa0¶¼¿ÉÒÔ

{

printf ("Read OK !!!rn");

printf (" testarr[1]=%drn",testarr[1]);

}

else 

printf ("Read false !!!rn");

}

1,这个问题搞了几天了,最后是借鉴硬石科技写的底层EEPROM,自己的一直通不了,很郁闷。

 


#ifndef __I2C_EEPROM_H__

#define __I2C_EEPROM_H__

/* °üº¬Í·Îļþ ----------------------------------------------------------------*/

#include "stm32f1xx_hal.h"

 

/* ÀàÐͶ¨Òå ------------------------------------------------------------------*/

/* ºê¶¨Òå --------------------------------------------------------------------*/

#define I2C_OWN_ADDRESS                            0x0A              // stm32±¾»úI2CµØÖ·

#define I2C_SPEEDCLOCK                             400000            // I2CͨÐÅËÙÂÊ(×î´óΪ400K)

#define I2C_DUTYCYCLE                              I2C_DUTYCYCLE_2   // I2CÕ¼¿Õ±Èģʽ£º1/2 

 

#define EEPROM_I2Cx                                I2C1

#define EEPROM_I2C_RCC_CLK_ENABLE()                __HAL_RCC_I2C1_CLK_ENABLE()

#define EEPROM_I2C_RCC_CLK_DISABLE()               __HAL_RCC_I2C1_CLK_DISABLE()

 

#define EEPROM_I2C_GPIO_CLK_ENABLE()               __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE()

#define EEPROM_I2C_GPIO_CLK_DISABLE()              __HAL_RCC_GPIOB_CLK_DISABLE()   

#define EEPROM_I2C_GPIO_PORT                       GPIOB   

#define EEPROM_I2C_SCL_PIN                         GPIO_PIN_6

#define EEPROM_I2C_SDA_PIN                         GPIO_PIN_7

 

/* 

 * EEPROM 2kb = 2048bit = 2048/8 B = 256 B

 * 32 pages of 8 bytes each

 *

 * Device Address

 * 1 0 1 0 A2 A1 A0 R/W

 * 1 0 1 0 0  0  0  0 = 0XA0

 * 1 0 1 0 0  0  0  1 = 0XA1 

 */

/* EEPROM Addresses defines */ 

#define EEPROM_I2C_ADDRESS                         0xA0

 

/* À©Õ¹±äÁ¿ ------------------------------------------------------------------*/

extern I2C_HandleTypeDef hi2c_eeprom;

 

/* º¯ÊýÉùÃ÷ ------------------------------------------------------------------*/

 

void               MX_I2C_EEPROM_Init(void);

void               I2C_EEPROM_WriteData(uint16_t Addr, uint8_t Reg, uint8_t Value);

HAL_StatusTypeDef  I2C_EEPROM_WriteBuffer(uint16_t Addr, uint8_t Reg, uint16_t RegSize, uint8_t *pBuffer, uint16_t Length);

HAL_StatusTypeDef I2C_EEPROM_WriteAnyLength(uint16_t Addr, uint8_t Reg, uint16_t RegSize, uint8_t *pBuffer, uint16_t Length);

 

uint8_t            I2C_EEPROM_ReadData(uint16_t Addr, uint8_t Reg);

HAL_StatusTypeDef  I2C_EEPROM_ReadBuffer(uint16_t Addr, uint8_t Reg, uint16_t RegSize, uint8_t *pBuffer, uint16_t Length);

HAL_StatusTypeDef  I2C_EEPROM_IsDeviceReady(uint16_t DevAddress, uint32_t Trials);

 

#endif /* __I2C_EEPROM_H__ */

 

/******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 ӲʯǶÈëʽ¿ª·¢ÍÅ¶Ó *****END OF FILE****/


 

/**

  ******************************************************************************

  * ÎļþÃû³Ì: bsp_EEPROM.c 

  * ×÷    Õß: ӲʯǶÈëʽ¿ª·¢ÍŶÓ

  * °æ    ±¾: V1.0

  * ±àдÈÕÆÚ: 2015-10-04

  * ¹¦    ÄÜ: °åÔØEEPROM£¨AT24C02£©µ×²ãÇý¶¯³ÌÐò

  ******************************************************************************

  * ˵Ã÷£º

  * ±¾Àý³ÌÅäÌ×Ӳʯstm32¿ª·¢°åYS-F1ProʹÓá£

  * 

  * ÌÔ±¦£º

  * ÂÛ̳£ºhttp://www.ing10bbs.com

  * °æȨ¹éӲʯǶÈëʽ¿ª·¢ÍŶÓËùÓУ¬ÇëÎðÉÌÓá£

  ******************************************************************************

  */

/* °üº¬Í·Îļþ ----------------------------------------------------------------*/

#include "bsp_EEPROM.h"

 

/* ˽ÓÐÀàÐͶ¨Òå --------------------------------------------------------------*/

/* ˽Óк궨Òå ----------------------------------------------------------------*/

#define EVAL_I2Cx_TIMEOUT_MAX                   3000

 

/* ˽ÓбäÁ¿ ------------------------------------------------------------------*/

I2C_HandleTypeDef hi2c_eeprom;

uint32_t I2cxTimeout = EVAL_I2Cx_TIMEOUT_MAX;

 

/* À©Õ¹±äÁ¿ ------------------------------------------------------------------*/

/* ˽Óк¯ÊýÔ­ÐÎ --------------------------------------------------------------*/

/* º¯ÊýÌå --------------------------------------------------------------------*/

/**

  * º¯Êý¹¦ÄÜ: I2CÍâÉè³õʼ»¯

  * ÊäÈë²ÎÊý: ÎÞ

  * ·µ »Ø Öµ: ÎÞ

  * ˵    Ã÷£ºÎÞ

  */

void MX_I2C_EEPROM_Init(void)

{

  hi2c_eeprom.Instance             = EEPROM_I2Cx;

  hi2c_eeprom.Init.ClockSpeed      = I2C_SPEEDCLOCK;

  hi2c_eeprom.Init.DutyCycle       = I2C_DUTYCYCLE;

  hi2c_eeprom.Init.OwnAddress1     = 0;

  hi2c_eeprom.Init.AddressingMode  = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;

  hi2c_eeprom.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;

  hi2c_eeprom.Init.OwnAddress2     = 0;

  hi2c_eeprom.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;

  hi2c_eeprom.Init.NoStretchMode   = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;

  HAL_I2C_Init(&hi2c_eeprom);

}

 

/**

  * º¯Êý¹¦ÄÜ: I2CÍâÉèÓ²¼þ³õʼ»¯ÅäÖÃ

  * ÊäÈë²ÎÊý: hi2c£ºI2C¾ä±úÀàÐÍÖ¸Õë

  * ·µ »Ø Öµ: ÎÞ

  * ˵    Ã÷: ¸Ãº¯Êý±»HAL¿âÄÚ²¿µ÷ÓÃ

  */

void HAL_I2C_MspInit(I2C_HandleTypeDef* hi2c)

{

  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;

  if(hi2c->Instance==EEPROM_I2Cx)

  {  

    /* ʹÄÜÍâÉèʱÖÓ */

    EEPROM_I2C_RCC_CLK_ENABLE();        

    EEPROM_I2C_GPIO_CLK_ENABLE();

    

    /**I2C1 GPIO Configuration    

    PB6     ------> I2C1_SCL

    PB7     ------> I2C1_SDA 

    */

    GPIO_InitStruct.Pin = EEPROM_I2C_SCL_PIN|EEPROM_I2C_SDA_PIN;

    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_OD;

    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;

    HAL_GPIO_Init(EEPROM_I2C_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);

  }

}

 

/**

  * º¯Êý¹¦ÄÜ: I2CÍâÉèÓ²¼þ·´³õʼ»¯ÅäÖÃ

  * ÊäÈë²ÎÊý: hi2c£ºI2C¾ä±úÀàÐÍÖ¸Õë

  * ·µ »Ø Öµ: ÎÞ

  * ˵    Ã÷: ¸Ãº¯Êý±»HAL¿âÄÚ²¿µ÷ÓÃ

  */

void HAL_I2C_MspDeInit(I2C_HandleTypeDef* hi2c)

{

  if(hi2c->Instance==EEPROM_I2Cx)

  {

    /* ½ûÓÃÍâÉèʱÖÓ */

    EEPROM_I2C_GPIO_CLK_DISABLE();

  

    /**I2C1 GPIO Configuration    

    PB6     ------> I2C1_SCL

    PB7     ------> I2C1_SDA 

    */

    HAL_GPIO_DeInit(EEPROM_I2C_GPIO_PORT, EEPROM_I2C_SCL_PIN|EEPROM_I2C_SDA_PIN);

  }

}

 

 

/**

  * º¯Êý¹¦ÄÜ: I2CͨÐÅ´íÎó´¦Àíº¯Êý

  * ÊäÈë²ÎÊý: ÎÞ

  * ·µ »Ø Öµ: ÎÞ

  * ˵    Ã÷: Ò»°ãÔÚI2CͨÐų¬Ê±Ê±µ÷Óøú¯Êý

  */

static void I2C_EEPROM_Error (void)

{

  /* ·´³õʼ»¯I2CͨÐÅ×ÜÏß */

  HAL_I2C_DeInit(&hi2c_eeprom);

  

  /* ÖØгõʼ»¯I2CͨÐÅ×ÜÏß*/

MX_I2C_

[1] [2]

关键字:STM32CubeMX  STM32  I2C  EEPROM

编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic471039.html
本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。

上一篇:STM32学习记录之cubemx配置IIC+逻辑分析仪的学习
下一篇: STM32CubeMX GPIO模拟I2C读写M24C64

关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利

推荐阅读

STM32F429-DISCO上手,stm32cubeMX与IAR学习,中断及Printf

stm32f429及stm32f439已经带有LTDC控制器,意味着可以输出RGB888及RGB565的图像信号,这与以往的单片机CPU8080接口LCD有很大不同,也是入手STM32F429-DISCO的原因,价格不贵,mouser上不含税150,淘宝180,非常适合学习。STM推出了一个叫STM32CUBEMX的软件,可以用来配置将要用到的模块,配置时钟树,输出源文件,相当给力。(不过貌似也有童鞋说坑,个人觉得挺好用的)芯片选型后配置JTAG(SWD),一个HSE(8MHz),两个GPIO_OUT,一个GPIO_IRQ(都是板子上有的东西)配置时钟树,有问题的会自动标成红色,特别要记下的就是SYSCLK(系统时钟),没什么好说
发表于 2019-08-15
STM32F429-DISCO上手,stm32cubeMX与IAR学习,中断及Printf

【STM32CubeMX】15,NVIC,中断优先级

以前虽然用到了中断,但很少用到中断优先级。现在必须有了,比如急停之类的。http://www.waveshare.net/study/article-641-1.html抢占优先级是用来判断一个中断是否可以打断另外一个中断的中断服务程序抢先运行。 响应优先级是用来判断抢占优先级相同的几个中断那个中断会优先响应。中断优先级分组是为了给抢占式优先级和响应优先级在中断优先级寄丛器的四个比特位分配各个优先级数字所占的位数。例如3位用于抢占优先级(优先级有2^3=8种优先级),1位用于响应优先级(优先级有2^1=2种优先级)。 中断服务函数里面就调用了GPIO外部中断处理
发表于 2019-08-14
【STM32CubeMX】15,NVIC,中断优先级

【STM32CubeMX】11,STM32之CAN回环测试,过滤器的匹配设置

1,因为自己目前只有一块板子有CAN模块,所以先做CAN的回环测试。主要参考http://www.stm32cube.com/question/33下面的代码测试可以使用1-1,在CAN的编程中,主要是注意四大结构体,这几个都是自动生成的,1、CAN_HandleTypeDef  hcan1;// CAN handle Structure definition首先定义CAN的处理结构体,hcan1内部包括了3、CanTxMsgTypeDef; 4、CanRxMsgTypeDef;的头地址2、CAN_FilterConfTypeDef  sFilterConfig;// CAN filter
发表于 2019-08-14
【STM32CubeMX】11,STM32之CAN回环测试,过滤器的匹配设置

【STM32CubeMX】10,STM32之FSMC 之TFTLCD,移植,显示变量

1,学了这章之后,主要掌握了怎么移植标准库的函数2,对.c .h文件的#include文件的修改3,在LCD中,最关键的是读写命令地址的书写4,LCD的初始化可以看给的参考例程5,变量的显示sprintf函数https://baike.baidu.com/item/sprintf/9703430?fr=aladdinhttp://www.openedv.com/posts/list/61386.htm6,在stm32 例子的 c语言 程序中看到这样一句 *(__IO uint16_t *) (((uint32_t)0x60020000) ) 7,fsmc目前还没怎么操作它,看以后怎么用吧
发表于 2019-08-14
【STM32CubeMX】10,STM32之FSMC 之TFTLCD,移植,显示变量

【STM32CubeMX】3,STM32的HAL库运用小方法

1,当在hal头文件中看到该函数时,还不理解,直接复制百度就好如HAL_UART_Transmit(),有些论坛讲解的非常详细2,hal_adc.c文件一般都是详细解释,hal_adc.h文件都是关键函数的综述,这个对于快速上手非常重要
发表于 2019-08-14
【STM32CubeMX】3,STM32的HAL库运用小方法

【STM32CubeMX】2,STM32CubeMX常用的自动生成函数

1,在#include "stm32f1xx_hal.h" 的头文件中,常用     void HAL_Delay(uint32_t Delay);2,GPIO.Hvoid  HAL_GPIO_Init(GPIO_TypeDef  *GPIOx, GPIO_InitTypeDef *GPIO_Init);void  HAL_GPIO_DeInit(GPIO_TypeDef  *GPIOx, uint32_t GPIO_Pin);GPIO_PinState HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef *GPIOx
发表于 2019-08-14
【STM32CubeMX】2,STM32CubeMX常用的自动生成函数

小广播

何立民专栏

单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved